FANDOM


  • Nguyên tử có cấu tạo như thế nào, tạo nên từ những hạt gì?
    Kích thước, khối lượng, điện tích của chúng ra sao?
  • Hạt nhân nguyên tử được tạo nên từ những hạt nào?
  • Cấu tạo vỏ nguyên tử như thế nào?
    Mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử và tính chất của các nguyên tố.

Danh sách bài học