Kiến thức Wiki
Advertisement
I. Khái niệm

- Hidrocacbon (H-C) là hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 loại nguyên tố cacbon (C) và hidro (H).

II. Phân loại
1. Hidrocacbon no

- Hidrocacbon no là hợp chất chỉ có liên kết đơn C-C.
- Có 2 loại:
+ Ankan (parafin) là những h-c no không có mạch vòng.
+ Xicloankan là những h-c no có mạch vòng.
- Đây là nguồn nguyên liệu chính và quan trọng trong ngành công nghiệp hóa học.

2. Hidrocacbon không no

- Hidrocacbon không no là hợp chất có liên kết đôi C=C và liên kết ba C≡C.
- Có 3 loại:
+ Anken là những h-c mạch hở trong phân tử có 1 liên kết đôi.
+ Ankin là những h-c mạch hở trong phân tử có 1 liên kết ba.
+ Ankadien là những h-c mạch hở trong phân tử có 2 liên kết đôi.

Advertisement