FANDOM


Môn học là các đơn vị cấu thành của các chương trình giáo dục. Môn học là tập hợp những tri thức về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể và là một đơn nguyên trọn vẹn được tổ chức giảng dạy và đánh giá nội trong một học kỳ.

Các môn học

Toán học
Vật lí
Hóa học
Sinh học
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lí
Tiếng Anh
Tin học
Giáo dục quốc phòng - an ninh
Giáo dục công dân
Công nghệ
Âm nhạc
Thể dục
Tiếng Việt
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Đạo đức
Môn học
Môn học chính MathIcon PhysicsIcon ChemistryIcon BiologyIcon LiteratureIcon HistoryIcon GeographyIcon LanguageIcon
Môn học khác MusicIcon TechnologyIcon InfomaticsIcon ExerciseIcon CivicEducationIcon DefenseEducationIcon