FANDOM


Phép dời hình

Phép dời hình là một phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Nhận xét

Các phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay là những phép dời hình.

Tính chất

Phép dời hình-tính chất
  • Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài bằng nó
  • Biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự giữa chúng
  • Biến tam giác thành tam giác bằng nó
  • Biến 1 đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính
  • Biến góc thành góc bằng nó
  • Khi thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì được một phép dời hình