FANDOM


Axit

Gồm: HCl, HClO3(axit cloric), HClO4(axit pecloric), HNO3, H2SO4, HBr, HI

Bazo

 • Tất cả các bazo của kim loại kiềm và kiềm thổ đều tan.
 • (IA): LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH
 • (IIA): Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2

Muối

 • Mọi muối và hidroxit của kim loại kiềm (-OH) (nhóm IA: Na, K) và NH4+ (amoni) đều tan
 • Mọi muối có NO3- đều tan
 • Đối với muối trung hòa: "mạnh thì tan, yếu không tan"
 • Mạnh:
- Bazo mạnh: NaOH, KOH
- Axit mạnh: H2SO4, HNO3, HCl
 • Yếu: Các bazo và axit còn lại

© 3 trường hợp đặc biệt

 • Muối sunfat (SO42-): Ba2+SO42-↓ (trắng), (CaSO4, Ag2SO4, PbSO4)ít tan
 • Muối clorua (Cl-): AgCl↓, PbCl2↓
 • Muối sunfua (S2-): (CaS, BaS)ít tan